การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯใช้ระบบเลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) โดยมีการแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหัวน้ำสีเข้มข้น และส่วนน้ำล้าง

  • ส่วนหัวน้ำสีเข้มข้น จะมีการกำจัดโดยการทำ Chemical Coagulation โดยตะกอนที่ได้จะถูกส่งเข้าเครื่องรีดตะกอน (Belt Press) และผ่านไปยังเครื่องอบตะกอน จากนั้นตะกอนที่ได้จะถูกส่งไปกำจัดที่บริษัทกำจัด Genco ส่วนน้ำที่เหลือจากการทำ Chemical Coagulation จะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งใช้ระบบเลี้ยงตะกอนตามที่กล่าวมา (Activated Sludge)
  • ส่วนน้ำล้าง จะเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยจะมีการวัดค่า pH และมีการปรับ pH ให้เหมาะสม แล้วส่งเข้าสู่บ่อปรับสภาพ (Equalizing Tank) จากนั้นน้ำเสียจะผ่านเข้าไปที่บ่อเติมอากาศ ซึ่งในบ่อนี้ทางโรงงานจะมีการวัดค่า DO (Dissolved Oxygen) หรือค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำในทุกๆวัน เพื่อให้ค่าที่ได้มีความเหมาะสม ถ้าค่า DO มากเกินไปก็จะมีการปิดเครื่องเติมอากาศบางตัว หรือหากค่า DO น้อยเกินไป ทางโรงงานจะมีเครื่องเติมอากาศสำรองไว้ เพื่อเปิดเพิ่ม ในกรณีค่า DO ต่ำเกินกว่ากำหนด น้ำที่ผ่านจากบ่อเติมอากาศนี้ จะถูกส่งเข้าสู่บ่อตกตะกอน (Sedimentation) ซึ่งมีทั้งหมด 3 บ่อ ที่เพียงพอต่อการรับปริมาณของน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย หลังจากนั้นน้ำใสที่ได้ก็จะปล่อยออกสู่แม่น้ำ โดยตะกอนบางส่วน ก็จะถูกส่งกลับไปยังบ่อเติมอากาศ และตะกอนส่วนเกินก็จะนำไปรีดตะกอนออกที่เครื่องรีดตะกอนและผ่านไปที่เครื่องอบตะกอนต่อไป

บริษัทฯมีห้องปฏิบัติการที่คอยตรวจสอบวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆของน้ำอยู่เสมอ อันได้แก่ ค่า pH, BOD, COD, SS, TDS หากทางโรงงานพบค่าที่ผิดปกติ ก็จะแก้ไขระบบอย่างทันที และมีการส่งน้ำให้บริษัทเอกชนภายนอกวัดเพื่อเปรียบเทียบค่าด้วยเช่นกัน? นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเครื่อง COD ออนไลน์ให้ทางกรมโรงงานรับทราบผลทุกๆ 15 นาที โดยจะปฏิบัติตามกฏหมายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

2. ระบบการรีไซเคิลสารเคมี

กระบวนการเตรียมผ้าในอุตสาหกรรมฟอกย้อม โซดาไฟเป็นสารเคมีที่ถูกใช้ในปริมาณมาก ดังนั้นบริษัทจึงมีเครื่องรีไซเคิล โซดาไฟ เรียกว่า รีเมอร์เซอร์ (Remercer) อยู่ 2 เครื่อง โดยใช้รีไซเคิลโซดาไฟจากเครื่องจักร ซึ่งการมีเครื่องรีเมอร์เซอร์นั้น จะส่งผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมาก เพราะโซดาไฟเป็นสารที่มีความเป็นด่างสูงมาก หากเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง จะทำให้ต้องสิ้นเปลืองกรดในการปรับ pH เป็นอย่างมาก นอกจากนี้หากไม่มีการรีไซเคิลโซดาไฟจะส่งผลต่อค่า TDS (Total Dissolved Solid) ทำให้ค่า TDS ของน้ำที่ผ่านการบำบัดสูงขึ้น

3.การจำกัดสารเคมี

เนื่องจากทางบริษัทฯมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ดังนั้นในการกำจัดสารเคมีหรือกากสารพิษต่างๆ ทางโรงงานจะขออนุญาติจากกรมโรงงาน เพื่อนำขยะและสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงาน เช่น กากโซเดียมไฮดรอกไซด์จากกระบวนการผลิต จะมีการส่งตัวอย่างให้บริษัทรับกำจัดทดสอบว่าจะกำจัดอย่งไร จากนั้นบริษัทรับกำจัดก็จะมารับกากโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังกล่าว โดยในทุกขั้นตอนต้องผ่านการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. การยกเลิกการใช้สารเคมีและสีย้อม

บริษัทฯมีการยกเลิการใช้สารเคมีและสีย้อมบางชนิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

  • ยกเลิกการใช้ น้ำยาฉีดผ้า 1,1,1-Trichloroethane ซึ่งเป็นสารที่ทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
  • ยกเลิกการใช้สีที่เป็นคาร์สิโนเจนหรือ Azo Dye ซึ่งเป็นสีที่ห้ามนำเข้ามาในประเทศ
  • ยกเลิกการใช้เคมีบางตัวที่เป็นพิษต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

5.การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯมีการจัดการด้านพลังงาน เช่น ในส่วนพลังงานไอน้ำ มีการเปลี่ยนมาใช้น้ำ RO แทนน้ำอ่อนปกติ ซึ่งทำให้ประหยัดพยังงานได้เป็นอย่างมาก เห็นได้จากปริมาณการBlow Downที่ลดลง

นอกจากบริษัทฯมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นระบบแล้ว ยังได้เข้าร่วมโครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในโรงงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งนี้บริษัทฯได้รับรางวัลทีมงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น, โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบสมบูรณ์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้โรงงานทราบว่า การใช้พลังงานในแต่ละจุด เป็นต้น