เครื่องจ่ายสี

ห้องผสมสี (Colour Mixing Room) เป็นสถานที่ทำงานตลอดเวลาจึงมักเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ทั้งจากผู้ทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน โดยปัญหาในห้องย้อมสีโดยมากจะเกิดมาจาก ข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักและวัดปริมาตร, การอ่านจำนวนผิดและพิมพ์ข้อมูลผิด, ข้อผิดพลาดในการผสมและการละลายสี

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาและความผิดพลาดต่างๆ บริษัทจึงนำเข้าเครื่องจ่ายสีอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดและชั่งน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : กลุ่มงานเทคโนโลยีสิ่งทอ (เคมีสิ่งทอ) ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ