การตรวจสอบคุณภาพ

ก่อนทำการผลิต บริษัทฯจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผ้าและวัตถุดิบที่ได้รับก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผ้าและวัตถุดิบที่ใช้ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อกระบวน การผลิตหรือส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ในภายหลัง

หลังจากกระบวณการย้อมและตกแต่งสำเร็จเสร็จสิ้น ก่อนทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า บริษัทจะทำการตรวจสอบหาความผิดพลาดของผ้าที่ได้อีกครั้ง โดยใช้เครื่องตรวจจับความผิดพลาดในการช่วยตรวจสอบ ซึ่งหากทางบริษัทตรวจพบความผิดพลาดใดๆก็จะทำการแก้ไขทันที  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ เพื่่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด