การทดสอบคุณภาพ

บริษัทฯมีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆครอบคลุมสำหรับการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯมีการทดสอบสารเคมีทุกล๊อตที่เข้าโรงงานว่ามีมาตรฐานตรงตามที่กำหนดในใบCertifation of Analysis หรือไม่ เพราะหากใช้สารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพของผ้าในกระบวนการผลิตต่อไป ในส่วนของสีที่ใช้ บริษัทฯมีการทดสอบสีที่เข้ามาในโรงงานทุกล๊อตเช่นกัน หากสีที่บริษัทสีส่งมาไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ บริษัทฯจะส่งสีนั้นๆกลับไปยังบริษัทสี เพื่อส่งสีล๊อตใหม่มาให้ บริษัทฯยังทำการตรวจสอบผ้าดิบก่อนกระบวนการผลิตเพื่อทดสอบหาสิ่งเจือปนในผ้า เพราะหากคุณภาพผ้าดิบไม่สม่ำเสมอก็จะส่งผลต่อคุณภาพผ้าหลังกระบวนการย้อมเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการทดสอบคุณภาพต่างๆตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้เครื่องมือในการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล

ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

  • เครื่อง Spectrophotometer ใช้เพื่อวัดคุณภาพของสี
  • เครื่อง Datacolor เพื่อทดสอบคุณภาพของสีที่แสงมาตรฐานต่างๆ

  • เครื่อง Spray Test ใช้เพื่อทดสอบความสามารถในการกันน้ำของผ้า (Water Reppellant)
  • เครื่อง Suntest CPS+ ใช้เพื่อทดสอบความคงทนของสีต่อแสง (Light Fastness)

  • เครื่อง Crock Meter ใช้เพื่อทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู (Rubbing Fastness)
  • เครื่อง Perspiration Tester ใช้เพื่อทดสอบความคงทนของสีต่อ เหงื่อเทียม (Perspiration Fastness)
  • เครื่อง Washing ยี่ห้อ Rapid ใช้เพื่อทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก (Washing Fastness)
  • เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Strength)