วิสัยทัศน์, พันธกิจ, นโยบายของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นบริษัทแนวหน้าระดับภูมิภาคที่ให้บริการรับจ้างฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จทุกชนิด ที่มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งทอ และนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าและให้บริการที่ประทับใจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ขาย คู่แข่ง พนักงานผู้ถือหุ้นชุมชน และ สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)

- เราจะเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในด้านการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย

- เราจะพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณค่า เพื่อเป็นการอภินันทนาการให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- เราจะประสบความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการใช้นวัตกรรมซึ่งขับเคลื่อนโดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง

นโยบายคุณภาพ

    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เข้ามาใช้ในบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายคุณภาพหลักเป็นดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ

3. ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงตามที่กำหนด

4. พัฒนาระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างยั่งยืน

นโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการค้าในอนาคต

นโยบายสิ่งแวดล้อม

    บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ประกอบการฟอกย้อมผ้า มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการทุกๆด้านของบริษัทฯ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด ไว้ดังนี้

1. จัดให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตและการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร

2. มุ่งเน้นในการจัดการด้านของเสีย การป้องกันการเกิดมลภาวะและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในระยะเวลาที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของทางราชการ รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทฯ จะปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงป้องกันปัญหามลภาวะให้ดีที่สุด โดยนโยบายนี้จะได้รับการปฏิบัติ และถูกเปิดเผยให้พนักงานทุกคน และสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสร้างความตื่นตัว และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก และช่วยกันป้องกันปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามคำขวัญที่ว่า

   * สร้างชีวิตให้มีคุณค่า ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม*