ใบรับรองมาตรฐาน

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ ทีแอลซี ของสถาบันพัฒนาสิ่งทอ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO 9002 มาใช้ในบริษัท จนสามารถได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9002 จากบริษัท SES เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2542 ใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น เพียง 1 ปี? โดยปัจจุบัน ISO 9002 ได้เปลี่ยนเป็น ISO 9001:2008

นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงเหตุและผลอันเกิดจากกิจกรรมของตนเอง บริษัทจึงได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ขึ้น