สายการผลิต

สายการผลิตของบริษัทฯ จะดําเนินการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ พัฒนาเพื่อมาตราฐานคุณภาพ พัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาเพื่อความพอใจของลูกค้า ซึ่งการพัฒนานี้จะสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯที่ว่า “คุณภาพพัฒนา ? ราคายุติธรรม? นําส่งทันใจ”?

ในส่วนของสายการผลิต สามารถแบ่งได้เป็นส่วนๆดังนี้