การตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพ

การตรวจสอบและการทดสอบคุณภาพ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากอีกกระบวนหนึ่งของบริษัท เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีส่วนควบคุมคุณภาพดังนี้